1. כללי
  • משתמש יקר! ברוך הבא The Mely Shop (יקראו יחדיו “הפלטפורמה” או “האתר“) בכתובת אחוזה 130ת 433001 רעננה, המנוהל ומופעל על-ידי חברת מלי שופ בע”מ (“החברה”).
  • מטרת מסמך תנאי שימוש זה הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בינך, בין אם כ-לקוח הקצה (“הקונה“) או מוכר הפריט (“המוכר“), העושים שימוש באתר החברה, בפלטפורמה ובשירותים הניתנים בהם (יחדיו “המשתמשים” ו/או “המשתמש“), ובין החברה.
  • פלטפורמה החברה משמש כפלטפורמת marketplace עבור המשתמשים אשר יכולים לבצע עסקאות המוצגות בו לרכישת פריטי יד שניה (להלן “הפלטפורמה” ו-“השירותים“, בהתאמה). למען הסר ספק, החברה אינה מייצרת, משווקת או מוכרת את ההפריטים העומדים למכירה בפלטפורמה.
  • השירותים הניתנים בפלטפורמה למוכרי פריטים, בינם האפשרות להעלות פריט למכירה, ניתנים מעל גיל 18 בלבד, או תחת אישור מפורש ובכתב שינתן על ידי אפוטרופוס חוקי, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה . כל שימוש על-ידי מי שאינו בעל כשרות כאמור, ביחס לשימוש באתר ובביצוע עסקה בו, תחול ותחייב באחריות מלאה על המשתמש.
  • שימוש באתר או בפלטפורמה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בהם, מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה, לרבות למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו, וכפי שיעודכנו מעת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ומבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר בטרם השימוש בו, שכן המשך שימוש לאחר ביצוע שינויים יעיד על ההסתמכות עליהם. ככל והמשתמשים אינם מסכימים לשינויים כאמור, אנא הימנעו מהמשך שימוש באתר.
  • נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תקנוני השימוש מצטברים ואינם חלופיים, והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה או גורעים האחד מן השני.
  • החברה מגלה אפס סובלנות כלפי רמאות ופריטים מזויפים הנמכרים בפלטפורמה ועושה ככל שביכולתה לוודא כי הפריטים אכן מקוריים, אך איננה יכולה לוודא במאת האחוזים כי אכן הינם מקוריים. בכל מצב בו המשתמש נתקל במקרה של פריט מזויף, עליו לדווח על כך בהקדם לחברה בפרטים המפורסמים מטה ביצירת קשר.
 2. שימושים אסורים
  • ללא מתן הרשאה מפורשת מהחברה, מראש ובכתב, המשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בפלטפורמה או בתוכנה:
   • שימוש מסחרי באתר, בפלטפורמה ו/או בתוכן המופיע בהם, כולו או חלקו, למעט מקרים בהם הקישור והשימוש בפלטפורמה נעשים בדרך שאיננה מסחרית ו/או פוגעת בחברה ו/או במוניטין שלה.
   • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור של האתר, הפלטפורמה ו/או התוכן המופיע בהם), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, למכור, להעניק רישיונות משנה וכיו”ב באתר, בפלטפורמה, או בשירותים – כולם או חלקם.
   • לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה באתר ו/או לעבודתו התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב, תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לאתר.
   • לאפשר לצד שלישי אשר אינו משתמש מורשה לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן המופיע בהם בכלל ולעשות בה שימוש לעיצוב ו/או פיתוח שירות או פריט מתחרים בפרט.
   • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות או הפרסום, ולרבות כל איסוף מידע אישי על המשתמשים בה, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, לרבות איסוף באמצעים אוטומטיים (דוגמת Scraping).
   • להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את הפלטפורמה ו/או כל תוכן המופיע בה, לרבות אלו המוגנים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשם הפלטפורמה, האתר ו/או החברה, סמלם המסחרי או סימני המסחר שלהם, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
   • לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של משתמש אחר ו/או לשנות תוכן שפורסם על ידי משתמש אחר ו/או לפרסם תוכן בשם משתמש אחר ו/או להשתמש בפלטפורמה או בתוכן המופיע בה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם או כדי לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע באחר.
   • שימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן המופיע בה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
   • אנו ממליצים לך לעשות שימוש בתוכנות לאיתור והגנה מפני וירוסים בכדי למנוע פגיעה בפלטפורמה.
  • החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש או צד שלישי לפלטפורמה, כולה או חלקה, ו/או לכל תוכן או שירות המוצע במסגרתה, וזאת במקרים בהם סבורה החברה כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותה התקינה של הפלטפורמה או השירותים המוצעים בה, או מחשש להפרת הוראות דין, זכויות של צדדים שלישיים, ומכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ללא כל סיבה או הצדקה. לא יעלו טענות בעניין זה כנגד החברה או מי מטעמה.
  • מרגע העלאת הפריט לפלטפורמה ועד ביצוע עסקה או תום המועד לביצועה ו/או מרגע הזמנת העסקה בפלטפורמה על-ידי הקונה, אין על המוכר ו/או על הקונה ו/או מי מטעמם ליצור קשר ו/או לבצע עסקה עם הצד השני שלא באמצעות הפלטפורמה.
  • אי עמידה במגבלות השימוש עלולה להוביל כאמור למניעת גישתם של משתמשים לפלטפורמה ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 3. הרשמה ושימוש במידע
  • הרישום לפלטפורמה ו/או עשיית שימוש בה, טעונים מסירת מידע אישי. השימוש במידע אשר מסר המשתמש לחברה ו/או במידע שהצטבר אודותיו עת השימוש, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות המופיעים בפלטפורמה, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. למידע נוסף בעניין זה ובכלל, תוכל לקרוא את מדיניות הפרטיות כאן.
  • המשתמשים מתחייבים להקפיד על מסירת פרטים אמינים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש וביצוע השירותים בפלטפורמה יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים ו/או התחזות לאחר הם אסורים בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.
 1. השימוש בפלטפורמה
  • כללי
   • החברה מציעה פלטפורמה המאפשרת למוכרים להעמיד למכירה בגדי יד שניה, ולקונים לקנות את הבגדים דרך הפלטפורמה (להלן “הפריט” או “הפריטים“).
   • ביצוע עסקה מתבצעת בין המשתמשים כאשר החברה, תחת אימות זיהוי הקונה כפי שיוגדר בפלטפורמה. רכישת הפריטים, זמן הצגתם בפלטפורמה, ואפשרות מימוש העסקה הינו לפי שיקול דעתה של החברה (להלן “העסקה“).
   • החברה שומרת לעצמה את זכות הסירוב לשימוש הפלטפורמה על-ידי משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מוכרים והעלאת פריטים למכירה
   • על מנת לעשות שימוש בפלטפורמה כמוכר עליך להיות בן 18 ומעלה ובעל חשבון עסקי פעיל ב-PayPal. מוכר הנרשם כחברה אחראי לכך כי הוא רשאי לפעול בשם החברה לביצוע העסקה ולשימוש בפלטפורמה.
   • על מנת להציע פריטים למכירה, ירשם באתר וימלא המוכר טופס בקשה (Application) מתאים, כפי שמופיע בפלטפורמה. במסגרת רישומו כאמור, יפרט ויתאר המוכר את הפריטים אשר ברצונו למכור, באופן אמין מדויק ונכון אשר לא יביא לידי הטעיית הקונה ו/או החברה, לרבות, תיאורו הפיזי, מצבו (Condition), החומרים ממנו מורכב, האם נרכש על ידי המוכר ישירות מהיצרן/משווק, העלות המבוקשת בגינו, ועל פי דרישה – הוכחה ו/או תעודה המוכיחה את ערכו ואת היותו מקורי (להלן “טופס תיאור הפריט“). תנאים אלו אינן מהווים רשימה סגורה, ושיקול הדעת הסופי בהחלטה האם להעלות פריט למכירה, באיזה תנאים, לאיזו תקופה ובאיזה במחיר, יוותרו תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   • עם קבלת טופס הבקשה, ואם ימצא מתאים, תשלח החברה אמצעי אריזה למשתמש – בהתאם לפרטים שהועלו על טופס הבקשה. לאחר קבלת טופס תיאור הפריט על ידי המוכר, ישלח אליו מוצר אריזה, בו יוכנסו הפריטים שתוארו וישלחו אל החברה לכתובת המצוינת על הטופס לצורך הערכת מחירם ו/או איכותם.
   • על המוכר האחריות בהעברת הפריט לידי החברה תוך 14 ימים, לרבות עלויות השילוח. במידה והחברה תחליט שלא להעלות פריט למכירה באחריותה להשיב את הפריט לידי המוכר.
   • פריט שלא הגיע לחזקת החברה אינו באחריותה אלא באחריותו הבלעדית של המוכר.
   • במקרה בו פריט שהועבר לידי החברה ולא הועלה למכירה על-ידה נפגם כאשר הוא מצוי בחזקתה, החברה תהיה אחראית לנזק על סך 10% מעלות הפריט לפי הערכתו של המוכר ו/או 300 ₪ על-פי הנמוך מבניהם.
   • הערכת המחיר, לרבות ביצוע הנחות בזמן העלאת הפריט לפלטפורמה, איכותו, התאמתו לטופס תיאור הפריט וביצוע העלאת הפריט לפלטפורמה הינה על-פי שיקול דעתה המלא של החברה, למוכר לא תהיה על טענה ו/או תביעה ביחס לאי העמדת פריט למכירה בפלטפורמה ו/או ביחס להערכת חסר ביחס למחירו.
   • לאחר קבלת הפריט אצל החברה, תתבצע הערכת המחיר, לפיה תיבדק ההתאמה בין טופס תיאור הפריט ובין הפריט שהתקבל בפועל. ככל שהפריט תואם את האמור בטופס תיאור הפריט ומתאים למכירה – החברה תפנה למוכר עם טווח המחירים/מחיר לפריט כפי שישוקף למכירה בפלטפורמה. אם הפריט לא מתאים למכירה – תחזיר החבר את הפריט חזרה למוכר.
   • פריט שהוחלט להעלותו למכירה בפלטפורמה יועמד למכירה תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים מהרגע שהתקבל בחברה.
   • פריט יוצע למכירה בפלטפורמה לפרק זמן של בין 60 (שישים) ל-90 (תשעים) ימים, אם לא יימכר בטווח הזמנים הנ”ל, יוחזר הפריט למוכר לכתובת האחרונה המופיעה בטופס תיאור הפריט בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ובהתאם למדיניות המשלוחים של חברות השילוח.
   • כאשר מתבצעת עסקה ותשלום מועבר לחברה, החברה תקבל סך של 15% מגובה העסקה (להלן “עמלת החברה“), והיתרה תועבר אל המוכר תוך
    ימי עסקים מביצוע העסקה.
   • באחריות המוכר לוודא כי כל התשלומים המגיעים לחברה מעודכנים וניתנים לגביה. במקרה בו המוכר איחר להעביר את התשלום לחברה, החברה תגבה את עמלת החברה באופן אוטומטי יומיים לאחר מכן מחשבון ה- PayPalהמעודכן בחשבון המוכר בפלטפורמה.
   • החברה רשאית להשהות, להשעות, ולסגור חשבון מוכר מהפלטפורמה במקרה בו המוכר סוגר את חשבונו ללא כל סיבה, לא מעביר את עמלת החברה לחברה וכל סיבה דומה אחרת.
  • קונה יוכל לעשות לייצר לעצמו רשימת בקשות, בה יהיו כל הפריטים הרצויים על ידו.
  • במסגרת הפריטים המוצעים בפלטפורמה, עבור כל עסקה ו/או פריט יוצג מסך הכולל תיאור קצר ותמציתי של הפריט, הכולל התייחסות למצבו הפיזי, כמות הלייקים שהפריט קיבל, משך הזמן שהוא עוד עומד למכירה, מחיר, מועדי אספקת הפריט, וכיוצא באלו (להלן “דף העסקה“).
  • המחיר אשר יוצג ביחס לפריט מסוים, הינו משקולל לפי הערכת החברה והמחיר המבוקש על-ידי המוכר. מחיר זה אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק והחברה אינה אחראית ולא תערוב לנכונותו. באחריות הקונה לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
  • כל המחירים המוצגים בדף העסקה כוללים מע”מ על פי דין, או מוצג סכום המע”מ בגינם – זאת במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה.
  • הצגת המוצרים בפלטפורמה לרכישה תלויה בין היתר באופי הסינון המתבצע על-ידי הקונה. החברה לא תהא אחראית לכל תביעה ותלונה של המוכר ביחס לכך.
  • חיוב הקונה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט בפלטפורמה PayPal.com. החברה אינה מהווה צד להסכם של הקונה עם PayPal ועל ביצוע התשלום בפועל. על הקונה לוודא כי חשבונו ו/או מספר האשראי שלו בתוקף, וכי החברה לא תיקח כל אחריות על השימוש של הקונה באי אילו מאופני התשלום האפשריים בפלטפורמה.
  • המחירים באתר מוצגים בשקלים למעט אם צוין אחרת.
  • בתום המכירה וביצוע העסקה, ישלח לדואר האלקטרוני של הקונה אישור עסקה ומספר ביצוע ההזמנה, לרבות עלות העסקה, אמצעי התשלום ושאר פרטי העסקה הרלבנטיים.
  • החברה רשאית למנוע מקונה ו/או מוכר מלרכוש ו/או למכור פריט בפלטפורמה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • במעמד ההרשמה נמסרו פרטים כוזבים או הרשמה בניגוד לאמור בסעיף 4.2.
   • אם נעשה על-ידי המשתמשים שימוש אסור כמפורט לעיל בסעיף 2.
   • אם אמצעי התשלום שמוזן אינו בר חיוב מכל סיבה שהיא.
 1. מימוש עסקה ואספקה
  • איסוף הפריט ו/או משלוח הפריט לאחר ביצוע העסקה, יהיה לכתובת ו/או יעד בישראל אשר תוזן על-ידי הקונה בעת רכישת הפריט, ובכפוף לפריסה הארצית ולאזורי החלוקה של שירות המשלוחים ו/או נקודות האיסוף של שירותי המשלוחים הרלבנטי. באזורים המוגבלים לגישה, מבחינה ביטחונית או מכל בחינה אחרת, החברה תהיה רשאית לספק את הפריט לקונים במקום סמוך ומקובל על הצדדים.
  • איסוף הפריט וקבלתו יהא כפוף לתנאי שירות המשלוחים הרלבנטי (דואר ישראל, boxit , click & collect) ולפי בחירתו של הקונה.
  • התמחור של דמי המשלוח בגין כל עסקה יפורטו בנפרד בדף העסקה הרלבנטית.
  • זמני אספקת הפריטים המפורטים בדף העסקה מתייחסים אך ורק לימי עסקים כהגדרתם בדין.
  • יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הקונה ו/או המוכר בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת או החזרת הפריט. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידי הקונה או המוכר בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף העסקה או בתנאי שימוש אלו. המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו או החזרתו של אותו פריט ו/או אספקתו או החזרתו באיחור כאמור.
 2. מדיניות ביטול עסקה

ביטול על ידי הקונה

 • ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב אל החברה לפי פרטי ההתקשרות המצויים להלן ו/או באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר.
 • ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן “החוק“).
 • ברכישת פריט – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים או עד ארבעה חודשים ככל ותנאי סעיף 14ג1 לחוק מתקיימים מיום קבלת הפריט או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבינם.
 • בעת ביטול עסקה ו/או רכישה עקב פגם בפריט או עקב אי התאמה בין הפריט לבין הפרטים שנמסרו לקונה בנוגע לפריט או עקב אי אספקת הפריט או השירות במועד שנקבע לכך, יוחזר לקונה בתוך 14 ימים החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, חיובו יבוטל והחברה תמציא עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ללא גביית דמי ביטול כלשהם. במידה והמשתמש קיבל לידיו את הפריט נשוא המכירה, באחריות המשתמש להעמידו לרשות הספק שפרטיו ימסרו על ידי החברה במקום שבו קיבל המשתמש את הפריט.
 • כאשר בוטלה עסקה שלא כמפורט בסעיף 6.4 החיוב יבוטל, ויתקבל מהחברה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, לרבות גביית דמי ביטול מהקונה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הפריט נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינם. מובהר בזאת כי במידה והקונה קיבל את הפריט לידיו, על אחריותו להחזירו לחברה, על חשבון הקונה.
 • החברה תהיה רשאית לתבוע ולדרוש בתשלום מידי בגין כל נזק ו/או פגם ו/או כל שינוי אחר במצב הפריט, אם הנזק נוצר בזמן שבין מועד הרכישה ועד החזרתו לחברה עקב ביטול.

 

ביטול על ידי החברה ו/או המוכר

 • ביטול העסקה מצד החברה יכול שיקרה במצבים הבאים:
  • תקלה טכנית אשר הפריעה לביצוע העסקה;
  • טעות סופר או שגיאה בפרטי הפריט נשוא העסקה, לרבות ביחס לכמויות הזמינות, מחירי הפריטים וכיוצא באלו.
  • אם לשיטת החברה יש בעסקה חשש להונאה או תרמית, או כל פעילות לא חוקית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • קרות מקרים הנחשבים ככוח עליון, לרבות התפרצות מגיפה, שביתות וכיוצא באלו, אשר לא מאפשרים את ביצוע העסקה כמהלכה הרגיל והתקין.
 • ביטול העסקה מצד החברה לא תחויב, ויעשה על ידי שליחת הודעה על ביטולה לקונה, באמצעות כתובת המייל כפי שנמסרה על-ידיו. החברה לא תהא אחראית לנכונות או דיוק כתובת המייל שנמסרה על ידי הקונה, ואין באפשרותה לוודא כי ההודעה הגיעה ליעדה.
 • מוכר יוכל לבטל עסקה בכפוף להודעה בת 10 (עשרה) ימים מראש ובכתב:
  • לאחר 60 ימים מהעלאת הפריט למכירה באתר, ובלבד שלא נמכר או הוגשה בקשה לקנייתו.
  • אם לשיטת החברה יש בעסקה חשש להונאה או תרמית, או כל פעילות לא חוקית, על פי הודעת המוכר לחברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • במקרה בו החברה ביטלה את העסקה כאמור בסעיף 6.7 מראש.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
  • הפלטפורמה והתוכן המופיע בה, לרבות עיצובים, איורים, תמונות, מפות, קטעי אודיו/וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מקור וכל חומר אחר הקיים בפלטפורמה או קשור בה (להלן “התוכן” או “התכנים“) מוגנים בקניין רוחני, לרבות על-ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר, ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש מלאה בהם. בהמשך לכך – כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הפלטפורמה (בין אם הזכויות רשומות ובין אם טרם נרשמו), לרבות הבעלות במתחם ושם המתחם (“Domain“), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגת ועיצוב הפלטפורמה והממשקים השונים בה, וכל עניין אחר הקשור בהם, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה לעשות בהן שימוש. משכך, חל איסור מוחלט על המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו”ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
  • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בפלטפורמה (ככל שקיימים), הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. מובהר כי גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המפרסמים, מראש ובכתב.
  • המוכר אחראי כי אין לחברה לא תהיה לה כל אחריות ולא תקום כנגדה כל תביעה ו/או תלונה ביחס לפרסום הפריטים בפלטפורמה וכי הפריטים יהיו נקיים מכל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה ביחס לשימוש בסימני המסחר והקניין הרוחני של הפריטים המוצעים בפלטפורמה, מכל בעל עניין ו/או זכות באותם הפריטים וכי האחראי הבלעדי ביחס לשימוש אסור באמור לעיל הינו המוכר.
  • בהעלאת הפריטים לפלטפורמה ניתן לחברה רישיון שימוש בלעדי, בלתי חוזר, ניתן להעברה ו/או הסבה ולא מוגבל לעשות שימוש כראות עיניה בפרסום הפריטים בפלטפורמה. להסרת ספק מובהר, כי רישיון השימוש יכלול גם: שמירה, העתקה, העברה, הפצה, ביצוע בפומבי, הענקת רישיונות משנה, יצירת עבודות נגזרות, פרסום, שימוש בקניין הרוחני, סימני המסחר, לוגואים וכיו”ב של כל אחד מהפריטים המועלים בפלטפורמה בכל פורמט או צורה שתבחר החברה.
 2. מטבעות דיגיטליים
  • במסגרת שירותי החברה, המשתמשים יכולים לצבור מטבעות דיגיטליים להם ערך
   _ לביצוע פעולות בפלטפורמה, בכדי להנות מהשירותים הניתנים על-ידי החברה בפלטפורמה (להלן: “המטבעות הדיגיטליים“).
  • המטבעות הדיגיטליים ימצאו באזור האישי של המשתמשים בפלטפורמה. ערכו של כל מטבע יהיה
   ₪, והתשלום עבור השירותים בפלטפורמה יבוצע בהתאם לערך הנקוב המופיע לצד השירות.
  • השימוש במטבעות הדיגיטליים הינו אך ורק לביצוע תשלומים בפלטפורמה, ורק ביחס לשירותים הניתנים במסגרת הפלטפורמה. מובהר כי ערכם של המטבעות הינו אך ורק ביחס לשירותים הניתנים בפלטפורמה, ו/או על פי שיקול דעתו הבלעדי של החברה.
  • רכישת ו/או צבירת מטבע דיגיטלי תבוצע באמצעות
   ( אשראי? פייפאל?). בנוסף, המשתמשים יוכלו לצבור מטבעות דיגיטליים כהטבה בעת רכישת פריטים מסוימים כפי שיוצג בפלטפורמה. סליקת כרטיס האשראי תתבצע באמצעות חברות סליקה חיצוניות – צד ג’ לחברה (להלן” חברות סליקה“). על כן, אין החברה אחראית לסליקת ו/או ביצוע התשלום ואין כל התחייבות מצד החברה ו/או הפלטפורמה להשלמתם, ו/או למידע המוזן על-ידי המשתמש לצורך ביצוע הרכישות בפלטפורמה.

   • הזכות לקבלת ומימוש מטבעות דיגיטליים הינה אישית ולא ניתנת להעברה, ולא ניתן להעבירם או זכויות בקשר אליהם לאחר, לרבות למשתמשים אחרים בפלטפורמה.
   • כל המטבעות הדיגיטליים הקיימים באזור האישי של מי שחדל להיות משתמש בפלטפורמה החברה מכל סיבה שהיא, יימחקו ו/או יוסרו סיום הקשר כאמור גם המטבעות הדיגיטליים באופן אוטומטי וללא הודעה ולא ניתן יהיה עוד לעשות בהם כל שימוש.
   • מרשמי החברה יהוו הוכחה וראיה חלוטה לכמות המטבעות הדיגיטליים שנצברה עבור משתמש, מימושן ויתרתן. החברה פטורה מאחריות במקרה של טעות כתוצאה מתקלה טכנית או אחרת בקשר עם המטבעות הדיגיטליים.
   • האחריות לשמירה על האזור האישי ועל הגישה לחשבון המשתמשים בפלטפורמה, כמו גם הנגישות למטבעות הדיגיטליים של המשתמשים, הינה על המשתמשים בלבד. החברה לא תישא באחריות להתנהלות עצמאית באזור האישי, או כל פעולה המבוצעת על ידי המשתמשים או צד ג’ מטעמם באזור האישי ו/או ביחס למטבעות הדיגיטליים השמורים בו.
   • בהמשך לאמור, על המשתמשים, בין היתר, למנוע מאחר לגשת לאזורם האישי, להתריע בפני החברה על כל חשד לאירוע אשר יכול לפגוע בשלמות המידע ו/או אירוע חריג בחשבון/אזור אישי של המשתמשים לרבות, להשגיח ולעקוב אחרי הפעילויות השותפות המתבצעות בפלטפורמה על ידם ובאזורם האישי.
   • מובהר כי המטבעות הדיגיטליים אינם מטבעות קריפטוגרפים.
   • תוכן ופרסומות
    • הפלטפורמה והתכנים המופיעים בה מוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם ובהתאם לזמינותם (As Is and As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בפלטפורמה יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, זמינות דיוק ושלמות המידע המצוי בו.
    • החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את הפלטפורמה, המידע והשירות המוענק במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה הממשקים, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בכך, בשירות ובתפעול, מבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
    • בפלטפורמה עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, פריטים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה בפלטפורמה (להלן “תוכן של צד שלישי“). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
    • נוסף על האמור, בפלטפורמה עשויים להיכלל גם קישורים (‘לינקים‘) לאתרי אינטרנט אחרים ו/או רשתות חברתיות, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן באתרים המקושרים. ככל שאתר מכילים קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים בהם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליהם בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
    • כל שימוש בתוכן, לרבות בתוכן המסופק על-ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על-ידי הפניה באתר ו/או בפרסומות המופיעות בה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בהקשר זה, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה ו/או הסתמכות על תוכן המופיע באתר ו/או של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המידע ו/או השירות אותו הוא מעוניין לקבל, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
    • תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של פריטים הכלולים בפלטפורמה, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות השירות ו/או הפריט המבוקש בפועל לבין פרטי המידע המופיעים בצמוד לכך, יוכל המשתמש לפנות לחברה אשר תפעל לתקן את האמור בהתאם לצורך.
   • הגבלת אחריות
    • החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה בפלטפורמה. יחד עם זאת, הפלטפורמה והממשקים בה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לפלטפורמה, כולה או חלקה, מעת לעת.
    • ידוע למשתמש, כי הפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is and As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם הפלטפורמה לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה למעט במפורט בתנאים אלו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
    • המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בפלטפורמה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בה, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש כאמור בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל מסמך המצוי בפלטפורמה.
   • האחריות לטיב הפריטים , תקופת אחריות (ככל שישנה) ביחס אליהם וכדומה, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על המוכרים. לא החברה היא שמוכרת את הפריטים הנמכרים בפלטפורמה, ואינה חבה באחריות כלשהי ביחס אליהם ו/או בגין מכירתם ו/או רכישתם, ולא תופנה אל החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין אלה.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, בפלטפורמה, או בכל תוכן ו/או שירות המופיע בה, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש בפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש בפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בהם; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בפלטפורמה, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בפלטפורמה לרבות בתוכן ו/או שירות המופיע בו לרבות לאחר מסירתם לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות הפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן המוצג בפלטפורמה או בתוכן שהוצג בקישור בה.
   • ידוע למשתמש כי לצורך אספקת השירותים בפלטפורמה, היא עושה שימוש בצדדים שלישיים, לרבות חברות שליחות וסליקה חיצוניות. המשתמש מצהיר ומאשר כי החברה לא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או אי דיוק בנתונים, הנובע מאי מתן מידע מדויק על-ידי המשתמש ו/או במקרה ובו מקור התקלה מצוי אצל חברת צד שלישי וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ביחס לכך.
   • על אף האמור בהוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, המשתמש מאשר ומסכים כי אחריותה המצטברת והכוללת של החברה לכל נזק, אובדן ו/או הפסד אשר ייגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן ו/או השירות המופיעים בה, תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, אשר לא יעלו על תקרת התמורה השנתית אשר שולמה על-ידי המשתמש במהלך שנים עשר (12) החודשים הקודמים במחיר מקסימי של עד 300 (שלוש מאות) ש”ח, ואיננה כוללת נזקים עקיפים, תוצאתיים ו/או אובדן מידע, אובדן נתונים, אובדן הכנסות וכיוצא באלה.
   • המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש בפלטפורמה או בכל הקשור בה, אשר בעקבותיו תחויב החברה ו/או מי מטעמה בחיוב כלשהו.
   • החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות הפלטפורמה, כולה או חלקה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
   • בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן בפלטפורמה לבין תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.
   • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
   1. פעילות פלטפורמה
    • פלטפורמה מתוכננים להיות בפעילות 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם יהיו מושבתים לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   2. התיישנות
    • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, מוגבלת לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.
   3. סמכות שיפוט וברירת דין
    • על כל שימוש בפלטפורמה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מקבלת שירותי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לאמור תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
   4. שונות
    • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים בפלטפורמה ובשירותים לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש בפלטפורמה מחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעות לשימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן ו/או בשירותים המופיעים בה.
    • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
    • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
    • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעסיק, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
   5. יצירת קשר

   בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה ו/או תלונה, אנא פנה/י אלינו במייל – [email protected]

   0586566322 או במשלוח הודעת ווצאפ למספר

   . החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא